Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2013

Υποδείγματα & Πρότυπα Εντύπων.

Γενικά


Αίτηση Γενική


Αίτηση & Υπεύθυνη δήλωσηΥπεύθυνη δήλωση


Εξουσιοδότηση


Υπεύθυνη δήλωση (Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού - ΓΥΣ)


Λήψη αντιγράφου αεροφωτογραφίας (ΓΥΣ)


Λήψη αντιγράφου τοπογραφικού διαγράμματος (ΓΥΣ)


Χαρακτηρισμός ακινήτου ως δασικού ή μη (Δασάρχης)


Αίτηση για Βιοτεχνικό Επιμελητήριο


Μισθωτήριο κατοικίαςΑπαιτούμενα για συμβολαιογραφικές πράξεις


(επικαιροποιημένο απόσπασμα από βιβλίο του δικηγόρου Ιωάννη Αδαμόπουλου)


Απαιτούμενα δικαιολογητικά για πωλητήριο συμβόλαιο


Δήλωση του Νόμου 4014/2011 για ιδιοκτήτη


Βεβαίωση του Νόμου 4014/2011 για μηχανικό


Αίτηση για επίσημη μετάφραση εγγράφων (Υπουργείο Εξωτερικών)


Καταγγελία για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών (ΙΚΑ)Δικαστήρια (Γενικό Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών)


Αίτηση για παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας (Πρωτοδικείο Αθηνών)


Δικαστικό πληρεξούσιο ιδιωτικό έγγραφο (Πρωτοδικείο Αθηνών)


Έκθεση ένορκης εξέτασης μηνυτή (Εισαγγελέας Αθηνών)
Χορήγηση εγγράφων από ποινική δικογραφία
(Εισαγγελέας Αθηνών)


Εισαγγελική παραγγελία λύσης γάμου (Εισαγγελέας Αθηνών)


Αίτηση για λήψη ένορκης βεβαίωσης (Ειρηνοδίκης Αθηνών)


Αίτηση για δημοσίευση διαθήκης (Πρωτοδικείο Αθηνών)


Αίτηση για δημοσίευση διαθήκης (Πρωτοδικείο Πειραιώς)


Αίτηση για δημοσίευση εταιρίας (Πρωτοδικείο Αθηνών)


Πιστοποιητικό μεταβολών εταιρίας (Πρωτοδικείο Αθηνών)


Πιστοποιητικό μεταβολών εταιρίας (Πρωτοδικείο Πειραιώς)


Πιστοποιητικό περί μη λύσης Α.Ε. (Πρωτοδικείο Αθηνών)


Προτίμηση δικασίμου (Πρωτοδικείο Αθηνών - σε μορφή pdf)


Προτίμηση δικασίμου (Πρωτοδικείο Αθηνών - σε μορφή rtf)


Πιστοποιητικό περί αναβολής αγωγής (Πρωτοδικείο Αθηνών)


Πιστοποιητικό περί μη αφαίρεσης επιμέλειας ή γονικής μέριμνας (Πρωτοδικείο Αθηνών)


Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αγωγής (Πρωτοδικείο Αθηνών)


Πιστοποιητικό περί μη ασκήσεως ανακοπής (Πρωτοδικείο Αθηνών)


Πιστοποιητικό περί κατάθεσης αίτησης πτωχεύσεως(Πρωτοδικείο Αθηνών)


Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δήλωσης παύσης πληρωμών (Πρωτοδικείο Αθηνών)


Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως (Πρωτοδικείο Αθηνών)


Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή(Πρωτοδικείο Αθηνών)


Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση(Πρωτοδικείο Αθηνών)


Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης διορισμού/αντικατάστασης εκκαθαριστή φυσικού προσώπου/εταιρίας(Πρωτοδικείο Αθηνών)


Πιστοποιητικό περί μη διορισμού/αντικατάστασης εκκαθαριστή εταιρίας (Πρωτοδικείο Αθηνών)


Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση(Πρωτοδικείο Αθηνών)


Πιστοποιητικό περί μη αμφισβητήσεως κληρονομικού δικαιώματος (Πρωτοδικείο Αθηνών)


Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς(Πρωτοδικείο Αθηνών)


Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης (Πρωτοδικείο Αθηνών)


Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης (Πρωτοδικείο Πειραιώς)


Πιστοποιητικό περί μη ανάκλησης κληρονομητηρίου(Πρωτοδικείο Αθηνών)


Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ενδίκων μέσων (Πρωτοδικείο Αθηνών)


Πιστοποιητικό περί μη λύσης γάμου (Πρωτοδικείο Αθηνών)


Πιστοποιητικό περί μη προσβολής αρχαιρεσιών σωματείου(Πρωτοδικείο Αθηνών)


Έκθεση περί παραίτησης από ένδικα μέσα (Πρωτοδικείο Αθηνών)


Έκθεση περί παραίτησης από ένδικα μέσα με δικηγόρο(Πρωτοδικείο Αθηνών)


Έκθεση περί αποποίησης κληρονομιάς (Πρωτοδικείο Αθηνών)


Έκθεση όρκισης πραγματογνώμονα (Πρωτοδικείο Αθηνών)


ΔΟΥ (Εφορίες)


Χρήσιμα έντυπα (από την ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ)


Αίτηση γενική


Αίτηση για αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας


Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης για έξωση μισθωτή


Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φόρου κληρονομιάς


Πιστοποιητικό περί μη οφειλής φόρου κληρονομιάς-γονικής παροχής-δωρεάς


Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου


Δήλωση εισοδημάτων άρθρου 81 Ν. 2238/1994


Δήλωση εκχώρησης στο Δημόσιο των ανείσπρακτων μισθωμάτων


Δήλωση καταβολής φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων


Υπεύθυνη δήλωση άγαμου για απαλλαγή φόρου λόγω αγοράς Α' κατοικίας


Υπεύθυνη δήλωση έγγαμου για απαλλαγή φόρου λόγω αγοράς Α' κατοικίας


Υπεύθυνη δήλωση άγαμου για απαλλαγή φόρου λόγω κληρονομιάς-δωρεάς-γονικής παροχής Α' κατοικίας


Υπεύθυνη δήλωση έγγαμου για απαλλαγή φόρου λόγω κληρονομιάς-δωρεάς-γονικής παροχής Α' κατοικίας


Δήμοι - Κοινότητες 


Αντιστοιχία ΟΤΑ Καλλικρατικών - ΚαποδιστριακώνΒεβαίωση Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ - Δήμος ή Κοινότητα)


Δήλωση ιδιοκτησίας (Δήμος ή Κοινότητα)


Αίτηση για πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών (Δήμος Αθηναίων)


Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης μαρτύρων για πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών (Δήμος ή Κοινότητα)


Υπόδειγμα ένορκης βεβαίωσης μαρτύρων για πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών (Δήμος ή Κοινότητα)


Κτηματολόγια - Υποθηκοφυλακεία


Πίνακας Γραφείων Κτηματογράφησης & Κτηματολογίων Ελλάδας


Χρόνος - ΦΕΚ έναρξης Κτηματολογικών Γραφείων Περιοχής Αττικής


Χρόνος - ΦΕΚ έναρξης Κτηματολογικών Γραφείων Περιοχής Θεσσαλονίκης


Χρόνος - ΦΕΚ έναρξης Κτηματολογικών Γραφείων Λοιπής Ελλάδας


Πίνακας Υποθηκοφυλακείων Αθηνών - Πειραιώς


Πίνακας Άμισθων Υποθηκοφυλακείων Ελλάδας (της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος)


Αίτηση για διάφορα πιστοποιητικά (Υποθηκοφυλακείο Αθηνών)


Αίτηση για διάφορα πιστοποιητικά (Υποθηκοφυλακείο Πειραιώς)


Αίτηση για πιστοποιητικό μεταγραφής (Υποθηκοφυλακείο Πειραιώς)


Αίτηση για αντίγραφο μερίδας ή πιστοποιητικό ακτημοσύνης(Υποθηκοφυλακείο Αθηνών)


Αίτηση για αντίγραφο μερίδας (Υποθηκοφυλακείο Πειραιώς)


Αίτηση για αντίγραφο συμβολαίου (Υποθηκοφυλακείο Αθηνών)


Αίτηση για πιστοποιητικό εγγραφής υποθήκης(Υποθηκοφυλακείο Πειραιώς)


Αίτηση για άρση κατάσχεσης ή εξάλειψη υποθήκης(Υποθηκοφυλακείο Αθηνών)


Αίτηση για άρση κατάσχεσης ή εξάλειψη υποθήκης (Υποθηκοφυλακείο Πειραιώς)


Δήλωση φυσικών προσώπων Δ-1 (Κτηματολόγιο)


Δήλωση νομικών προσώπων & φυσικών προσώπων ειδικών περιπτώσεων Δ-2 (Κτηματολόγιο)


Συνυποβαλλόμενα έγγραφα με τις δηλώσεις Δ-1 & Δ-2(Κτηματολόγιο)


Έντυπο πληρωμής παγίου τέλους κτηματογράφησης(Κτηματολόγιο)


Οδηγίες συμπλήρωσης δήλωσης Δ-1 (Κτηματολόγιο)


Οδηγίες συμπλήρωσης δήλωσης Δ-2 (Κτηματολόγιο)


Αίτηση γνωστοποίησης αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας(Κτηματολόγιο)


Αίτηση διόρθωσης στοιχείων δήλωσης (Κτηματολόγιο)


Αίτηση κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων(Κτηματολόγιο)


Αίτηση χορήγησης αντιγράφων (Κτηματολόγιο)


Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης (Κτηματολόγιο)


Αίτηση χορήγησης αντιγράφου/αποσπάσματος/διαγράμματος(Κτηματολόγιο)


Αίτηση καταχώρησης εγγραπτέας πράξης (Κτηματολόγιο)


Αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος (Κτηματολόγιο)


Περίληψη εγγραπτέας πράξης (Κτηματολόγιο)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ.


ΑΓΩΓΕΣΑΓΩΓΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΥ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ
ΑΓΩΓΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΟΥ
ΑΓΩΓΗ ΑΞΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ
ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΔΑΝΕΙΟΥ
ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ
ΑΓΩΓΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΣΕ ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ
ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΠΗΜΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΕΚΝΟΥ
ΟΦΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ


ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΗΘΈΝΤΑ

ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΖΗΜΙΆ

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΛΟΓΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΣΤΕΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΦΕΣΗΣΑΝΑΙΡΕΣΕΙΣΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ Π`ΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ


ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

DOMAIN_NAME ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΠΡΑΞΕΩΣ
ΑΔΕΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΟΔΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ
ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΑΝΤΟΣ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΑΞΙΩΣΕΙΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΕΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΜΕΣΕΓΓΥΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ
ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ
ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ
ΜΕΤΟΙΚΗΣΗ ΣΥΖΥΓΟΥ
ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 2
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΟΜΉΣ


ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
AIΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ 232ΚΠΟΛΔ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 632 ΠΑΡ 2 ΚΠΟΛΔ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 938 ΚΠΟΛΔ
ΑΝΑΚΟΠΗ 954ΠΑΡ 4ΚΠΟΛΔ
ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ
κατάσχεση εις χείρας τρίτου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΟΡΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ

ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ


ΔΙΑΖΥΓΙΑ
ΚΑΤ΄ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ
ΕΦΕΣΗ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ
Α_ΦΑΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ
ΑΡΘΡΟ 1441 ΑΚ_ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ
β φαση ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ


ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΚΥΡΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΠΙΣΤΟΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ


ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΠ_ΕΚΟΥΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΠ_ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΠ_ΜΕΤ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΗΣ


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ _ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ
ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
ΠΡΟΣΦΥΓΗ


ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΑΙΤΗΣΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ
ΑΡΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΚΗΡΙΞΗ ΚΥΡΙΑΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟΥ


ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Καταστατικό Ανώνυμης Εταιρίας
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΕ ΣΕ ΑΕ


ΕΞΩΔΙΚΑ


ΕΞΩΔΙΚΟ 1


ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΑΚΥΡΗ ΑΠΟΛΥΣΗ
ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΔΙΚΗΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ


ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣIΟ


ΕΦΕΣΕΙΣ
ΕΦΕΣΗ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΦΕΣΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δήλωσης για συζήτηση έφεσης


ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ
IΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΟΥ*
ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ*


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΕΛΔΕ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΕ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΕ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ


ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ
ΑΞΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
IΔΙΩΤΙΚΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ


ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΦΟΡΤΙΟΥ


ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ


ΠΟΙΝΙΚΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ_430ΚΠΔ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΠΟΙΝΩΝ
ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ
ΕΓΚΛΗΣΗ_ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ_510 ΠΑΡ1Δ ΚΠΔ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΚΛΗΣΗΣ
ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ
ΠΑΡΑΒΊΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ


ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΦΕΣΗΣ


ΠΤΩΧΕΥΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΔΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ


ΣΩΜΑΤΕΙΑΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΕΦΕΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑΣΥΜΒΑΣΕΙΣ


Franchise Agreement - Ελληνικό
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ